ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1

ތާރީޚް

21 ޖުލައި 2019 12:15

ނަންބަރު

2

2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި އެލް.ޖީ.އޭ އިން ފޮނުއްވާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ސަރކިއުލަރތަކާއި އަދި އެލް.ޖީ.އޭ ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް މެންބަރުން ދިރާސާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ.

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA