ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

11 ފެބްރުއަރީ 2020 14:00

ނަންބަރު

2

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ، ސަރުކާރުން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މަޢާފުކޮށްދެއްވާފައިވާކަމަށްބުނެ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA