ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ)

ތާރީޚް

5 އޭޕްރީލު 2020 12:30

ނަންބަރު

1

1 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން މުޤައްރިރު ކަމުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ނަން އަދި ނާއިބު މުޤައްރިރު ކަމުގައި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒްގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ޝިޔާމް ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާގުން ފާސްވިއެވެ.

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA