ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ)

ތާރީޚް

7 އޭޕްރީލު 2020 17:00

ނަންބަރު

3

3 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، މާލެގެ މާރުކޭޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ޒަމާނީ ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓެއް އެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA