ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ)

ތާރީޚް

7 އޭޕްރީލު 2020 20:00

ނަންބަރު

4

4 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ރާވާ ޙަރަކާތްތައް ލާމަރުކަޒުކުރެވިފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުންނާއި މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ޙާލަތުގައި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކަންކަން ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކަމާގުޅޭ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA