ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

21 ނޮވެމްބަރު 2019 20:00

ނަންބަރު

31

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ޑރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ ގެ މަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން، މަރާލާފާވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލެވިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤު ކުރާ ކޮމިޝަނުން ނެރުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރެއްވި ސަބް ކޮމިޓީން މައި ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހހެޅުއްވި ރިޕޯޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާމެދު ބަޙުސްކުރެއްވުމަށްފަހު، 20 ނޮވެމްބަރ 2019 ގައި ބޭއްވި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު އިތުރު ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއެކު މިރިޕޯޓު ފާސްކުރެއްވީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA