ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

26 ޖޫން 2019 09:30

ނަންބަރު

2

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅެމުންދާ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލަކަށް ވެފައިވާއިރު މި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ ބާޒާރުގައި ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށްދީ މި ކަމަށް ވަކި ވުޒާރާއެއް އުފައްދައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން" ދިރާސާކުރައްވައި، މި ޕެޓިޝަނަކީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ޕެޓިޝަނެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ ޕެޓިޝަނެއް ނޫން ކަމުގައި މެންބަރުން ވަނީ އިއްތިފާޤުވެލައްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން، ޕެޓިޝަނެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރައްވައި އަލުން ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެފަރާތަށް ދެންނެވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA