ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3 (އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ)

ތާރީޚް

24 މޭ 2022 11:00

ނަންބަރު

11

އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި، އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ. އެގޮތުން ބިލުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ފެށިގެން (ކ) އާ ހަމައަށް ހުރި ނަންބަރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، ކޮމިޓީން ގެންނެވި އިޞްލާޙްތަކާއެކު އެ މާއްދާގެ (ހ)، (ށ)، (ނ) އަދި (ބ) ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ މާއްދާގެ (ރ)، (ޅ) އަދި (ކ) ގައި އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރުމާއެކު، އެ މާއްދާތައް ޕާކް ކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
25 ނޮވެމްބަރު 2020 - އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA