ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3 (އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ)

ތާރީޚް

25 މޭ 2022 10:00

ނަންބަރު

12

އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި، އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ. އެގޮތުން ބިލުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) އިން ފެށިގެން 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރުމާއެކު، އެ މާއްދާތައް ޕާކް ކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ. އަދި ބިލުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ފެށިގެން 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ހަމައަށް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
25 ނޮވެމްބަރު 2020 - އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA