ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3 (އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ)

ތާރީޚް

7 ޖޫން 2022 10:00

ނަންބަރު

15

އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި، އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ. އެގޮތުން، 31 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގެ ނިޔަލަށް ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައި، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޟް ތާޢީދުކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޓީގައި އެވަގުތު ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިރާޒު ކުރައްވާފައިނުވާތީ، ބިލުގެ ސުންގަޑިއަކީ 31 އޮކްޓޫބަރު 2022 ކަމުގައި ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު، ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ. އެގޮތުން ބިލުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ފެށިގެން 23 ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަށް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ބިލުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި 18 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރުމާއެކު، އެ މާއްދާތައް ޕާކް ކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
25 ނޮވެމްބަރު 2020 - އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA