ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 5 (ދައުލަތުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ނިޒާމް ނަޒާހަތްތެރިކަން ދިރާސާކުރަން ހޮއްވެވި)

ތާރީޚް

30 ޖޫން 2022 11:00

ނަންބަރު

5

"ދައުލަތުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ނިޒާމް ނަޒާހަތްތެރިކަން" ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ދައުލަތުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދިނުމުގެ ނިޒާމުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހާއްސަކުރެވިގެން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ނެރުއްވާފައިވާ ހުދުކަރުދާސް ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު، ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި، ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތައް ހިމެނޭގޮތަށް މައި ކޮމިޓީއަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA