ކޮމިޓީގެ ނަން

މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

20 ނޮވެމްބަރު 2019 11:00

ނަންބަރު

2

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، މުޅި މަޖިލީހުގެ ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކުރިއަށް ގެންދެވުން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA