ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 4 (މާލީ އަދި އެހެނިހެން މަޞްލަޙަތުތައް ހާމަކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ)

ތާރީޚް

10 އޭޕްރީލު 2023 11:00

ނަންބަރު

2

މާލީ އަދި އެހެނިހެން މަޞްލަޙަތުތައް ހާމަކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މާލީ އަދި އެހެނިހެން މަޞްލަޙަތުތައް ހާމަކުރުމުގެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. 1. އަލްފާޟިލް ހުސައިން ނިޔާޒީ - އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 2. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޞާލިހް - ޑިރެކްޓަރ، ޓެކްނިކަލް ސަރވިސަސް އެންޑް ރިސަރޗް 3. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަސީމް - ލީގަލް ކައުންސެލް 4. އަލްފާޟިލް މުބާޙް މުޙައްމަދު - މެނޭޖަރ އޭގެއިތުރުން، މި ބިލުގެ ކޮމެންޓް ހޯދުމަށްޓަކައި ޢާންމު އިޢުލާނު ކުރުމަށާއި، ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
7 މާރިޗު 2022 - މާލީ އަދި އެހެނިހެން މަޞްލަޙަތުތައް ހާމަކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA