ކޮމިޓީގެ ނަން

އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއްގެ ވޯޓް ލީކްވެފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި)

ތާރީޚް

27 ޖޫން 2021 13:40

ނަންބަރު

2

އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ ސަބް-ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ބައްދަލުވުމުގެ މިހާހިސާބުން، 06 ޖޫން 2021 ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 07 ވަނަ ބައްދަލުވުން ސިއްރު ކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތުގެ ތަފްޞީލް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ލީކްވެފައިވާ މައްސަލައިގެ ސުންގަޑި އިތުރުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ހުށަހަޅުއްވައި ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ތާއީދު ކުރައްވާ ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވިފައިވާ ސުންގަޑިއަކީ 30 އޯގަސްޓް 2021 ވަނަ ދުވަސްކަމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA