ކޮމިޓީގެ ނަން

އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި 7 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

27 މާރިޗު 2024 14:05

ނަންބަރު

2

އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި ވަގުތީ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ބިލަށް ކޮމިޓީން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތައް އަލުން ބައްލަވާ އިތުރަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާމެދު މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް، މުޅި ބިލު ފާސްކޮށް، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ 6 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
26 މާރިޗު 2024 - އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ބިލު ދިރާސާކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA