ކޮމިޓީގެ ނަން

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

24 ފެބްރުއަރީ 2020 10:00

ނަންބަރު

6

ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
23 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންކަން
24 ފެބްރުއަރީ 2019 - ކ. މާފުށި ޖަލުގެ ކަންކަން ބެލުމަށް ޒިޔާރަތްކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA