ކޮމިޓީގެ ނަން

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

2 މާރިޗު 2020 12:30

ނަންބަރު

8

ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2013 (މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް އިޞްލާޙުކޮށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމި. 2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/14 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖަލުގެ ކަންކަން ބެލައި ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާއި ހުށަހެޅުންތައް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމި.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA