ކޮމިޓީގެ ނަން

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

11 މާރިޗު 2020 15:30

ނަންބަރު

9

ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ކަމާގުޅޭ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA