ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

16 މާރިޗު 2020 14:10

ނަންބަރު

5

ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

(ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް 2019) މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން "ނޭޕާލް އެކަޑަމީ އޮފް މެޑިކަލް ސައިންސް" އަށް އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކިޔަވަން ދިއުމަށް ޕްލޭސްމަންޓް ނޮމިނޭޓް ކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އާންމު އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ، އެ މައްސަލަ ބައްލަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންއާއި އެ އިދާރާގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA