ކޮމިޓީގެ ނަން

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

25 އޯގަސްޓު 2019 17:15

ނަންބަރު

4

ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި 2019 ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ފަންނީ ލަފާ ހޯއްދެވުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA