ކޮމިޓީގެ ނަން

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

25 އޯގަސްޓު 2019 21:00

ނަންބަރު

5

ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި 2019 ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ޖުމްލަ އާމްދަނީ އަދި ޖުމްލަ ޚަރަދަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢަދަދު ކޮމިޓީގައި އެވަގުތު ޙާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
26 އޯގަސްޓު 2019 - ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ނަންބަރު M19/BGT/2019/01
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA