ކޮމިޓީގެ ނަން

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

25 އޯގަސްޓު 2019 21:00

ނަންބަރު

5

ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި 2019 ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ޖުމްލަ އާމްދަނީ އަދި ޖުމްލަ ޚަރަދަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢަދަދު ކޮމިޓީގައި އެވަގުތު ޙާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA