ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

15 ޖޫން 2020 10:30

ނަންބަރު

30

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ބިލުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅައި، ބިލުގެ މަސައްކަތް ސަބް-ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ. އެގޮތުން، ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކަމަށް ނިންމަވައި، އޮޑިޓް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވި ސަބް ކޮމިޓީއަށް މި ބިލު ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ. އަދި އެ ސަބް ކޮމިޓީގައި މިހާރު ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިތުރުން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު އާމިރު އެ ކޮމިޓީއަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ނިންމެވިއެވެ. ސަބް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން 1. ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲ 2. ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް 3. ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު 4. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު އާމިރު

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
11 މާރިޗު 2020 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA