ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

4 މާރިޗު 2020 12:35

ނަންބަރު

8

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 08 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޢާންމުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ހޮވުމަށް ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން، އެ މައްސަލަ ނިންމަވާނެ ސުންގަޑިއެއް ކަނޑައަޅުއްވާ، އެ ފަރާތްތަކުގެ ކުށެއް އޮތްތޯ ބެއްލެވުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުމަށާއި، އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްތޯ ބެއްލެވުމަށް އިއުލާން ކުރެއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA