ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

9 ޖޫން 2020 13:00

ނަންބަރު

26

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 97 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/12 ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާ ފުށުއަރާތޯ ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްއަށް ފޮނުއްވުމަށްފަހު، ބިލު ފައިނަލް ކުރައްވާ ނިންމެވިއެވެ. އަދި ކޮމިޓީއަށް އެވަގުތު ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އެ ބިލު ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA