ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

6 ޖުލައި 2020 12:36

ނަންބަރު

32

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2019 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން ބިލުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބައެއް އިޞްލާޙުތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްއާ ބައްދަލުކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނާތީ، ދެން ބާއްވަވާ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ނުރަސްމީކޮށް ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
10 ޖޫން 2020 - ޤާނޫނު 5/2019 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA