ކޮމިޓީގެ ނަން

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

6 ޖުލައި 2020 12:05

ނަންބަރު

48

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރު ގެ 48 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަހީގް، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ފާތިމަތު އާމިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީ ދިރާސާކުރެއްވުން.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA