ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

11 ޖުލައި 2020 12:05

ނަންބަރު

35

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2019(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ކޮމެންޓާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޓީއިން ބިލު ފާސްކުރައްވައި، ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA