ކޮމިޓީގެ ނަން

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

23 ޖޫން 2020 12:05

ނަންބަރު

45

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރު ގެ 45 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެމަތިން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ޕަރފޯމަންސް ދެނެގަތުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބަލާ މިންގަޑުތަކާއި، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މުއައްސަސާތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
22 ޖޫން 2020 - އޮޑިޓަރ ޖެެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA