ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

18 އޯގަސްޓު 2020 14:00

ނަންބަރު

57

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 57 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފްރައިޓް ފޯރވާޑިންގ ވިޔަފާރިތަކެއްގައި ހިނގަމުން އަންނަ ބައެއް ކަންކަމާގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެކަންކަން ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވާފައި ސިޓީއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ލޮޖިސްޓިކް ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން، ސެންޗޫރިއަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް، ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް (ޓީ.ޓީ.އެސް) އަދި ބޮނީޓޯ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލައި އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ގަވާއިދުގެ ސަބަބުން ކުންފުނިތަކަށް ދިމާ ވާ ދަތިތަކާއި މައްސަލަތަކާއި އަދި މިމައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA