ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

19 އޯގަސްޓު 2020 12:30

ނަންބަރު

59

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 59 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފްރައިޓް ފޯރވާޑިންގ ވިޔަފާރިތަކެއްގައި ހިނގަމުން އަންނަ ބައެއް ކަންކަމާގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެކަންކަން ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވާފައި ސިޓީއާއި ގުޅިގެން މިމައްސަލައާއި ގުޅުން ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓް ލިމިޓެޑް، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ، އެސް.ޓީ.އޯ ޝިޕިންގ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރާއްޖޭގެ ފްރައިޓް ފޯވަރޑިންގ ކުންފުނިތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި މައްސަލަތަކާއި އަދި މިމައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA