ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއާއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

10 އޯގަސްޓު 2020 14:00

ނަންބަރު

9

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ އާއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/2 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ އެމްޕްލޯއީމެންޓް އެޖެންސީސްއާއި، މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ ޔޫނިއަންއާއި، ނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވިއަން އެމްޕްލޯޔަރސް އަދި ނަވާނަވައިގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA