ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއާއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

23 އޯގަސްޓު 2020 11:00

ނަންބަރު

13

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ އާއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި މިބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/2 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން، ބިލުގެ ފަހުން ބެއްލެވުމަށް ޕާކްކޮށްފައިވާ މާއްދާތައް ދިރާސާކުރައްވައި އިޞްލާޙުގެންނަވައި، މުޅި ބިލު ގެ ހުރިހާ މާއްދާތަށް ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA