ކޮމިޓީގެ ނަން

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

12 ޖުލައި 2020 16:37

ނަންބަރު

36

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

- ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެގޮތުން، ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދުއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
18 މޭ 2020 - ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA