ކޮމިޓީގެ ނަން

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

16 ޖުލައި 2020 21:39

ނަންބަރު

37

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

- ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި، އެ ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޒާހިދާއި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު މޫސާ ޢަލީ ކަލޭފާނު މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވި.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
18 މޭ 2020 - ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA