ކޮމިޓީގެ ނަން

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

21 ޖުލައި 2020 14:40

ނަންބަރު

39

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 39 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

- ޔުނިސެފްގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށާއި ޔުނިސެފްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވި.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA