ކޮމިޓީގެ ނަން

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

6 އޮކްޓޯބަރު 2020 11:30

ނަންބަރު

44

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 44 ވަނަ

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށްގޮސްފައިވަނީ، ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ބިލް ދިރާސާކުރުމެވެ. އެގޮތުން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މި ބިލްގެ 5 ވަނަ މާއްދާއި ފެށިގެން 18 ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
12 މާރިޗު 2020 - ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭތަރި އޮތޮރިޓީ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA