ކޮމިޓީގެ ނަން

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

8 އޮކްޓޯބަރު 2020 11:15

ނަންބަރު

46

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 46 ވަނަ

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށްގޮސްފައިވަނީ، ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ބިލް ދިރާސާކުރުމެވެ. އެގޮތުން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މި ބިލްގެ 30 ވަނަ މާއްދާއި ފެށިގެން 33 ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
12 މާރިޗު 2020 - ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭތަރި އޮތޮރިޓީ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA