ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

4 ނޮވެމްބަރު 2020 14:10

ނަންބަރު

59

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 59 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓް، އެކޮމިޝަނުން ނިންމަވާފައިވަނީ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްގެންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެއްލެވުމަށް އެ ރިޕޯޓް ފޮނުވާފައިވާ އޮތްއިރު ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނުއްވާފައިނުވާތީ، އެ ރިޕޯޓް ހޯއްދެއްވުމަށް އެކޮމިޝަންނަށް ފޮނުއްވުމަށް ނިންމިއެވެ. އަދި އެ ރިޕޯޓް ލިބުމުން މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް މައްސަލަ ބޭއްވެވިއެވެ. އެއަށްފަހު، ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA