ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

9 ނޮވެމްބަރު 2020 14:11

ނަންބަރު

60

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/2 (މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ހުށަހެޅުމަށްފަހު ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ޖަވާބެއް ނުލިބި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވެގެންދާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA