ކޮމިޓީގެ ނަން

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

13 ނޮވެމްބަރު 2019 17:15

ނަންބަރު

13

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި 2020 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓާއި ގުޅޭގޮތުން، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA