ކޮމިޓީގެ ނަން

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

13 ނޮވެމްބަރު 2019 22:00

ނަންބަރު

15

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި 2020 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓާއި ގުޅޭގޮތުން، އެ އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވިއެވެ. މ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA