ކޮމިޓީގެ ނަން

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

14 ނޮވެމްބަރު 2019 11:00

ނަންބަރު

16

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި 2020 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހިޔާލުފުޅު ކޮމިޓީގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓަށް މިނިމަން ކޯ-ކޮސްޓް އެލޮކޭޝަނެއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމާމެދު ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅިގެން ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA