ކޮމިޓީގެ ނަން

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

20 ނޮވެމްބަރު 2019 20:30

ނަންބަރު

17

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި 2020 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން، ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ. ގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަދަލުތަކާއި، އެކިއެކި ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓަށް ގެނައުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ބަދަލުތަކާމެދު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މިއަށްފަހު، ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ. ގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ބަދަލުތައް ރަނގަޅުކަމަށާއި، އެގޮތަށް އެ ބަދަލުތައް ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާ، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން، ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 15 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. މިއަށްފަހު، އާމްދަނީގެ ބަޔަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން، ކޮމިޓީގައި ވަޑައިގެން ތިއްބެވި 15 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން، އާމްދަނީގެ ބައި މިހާރު އޮތްގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްވިއެވެ. ބަޖެޓަށް އިތުރުވާ 300 މިލިއަންގެ ޑެޕިސިޓް ފައިނޭންސް ކުރާނެ ގޮތަކާމެދު މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަކަށް ފުރުޞަތި ހުޅުވާލެއްވުމުން، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުޤޫބު ޢަބްދުﷲ ތާއީދުކުރެއްވީ، ސަރުކާރުން، އެ ޑެޕިސިޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން، ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. މިއަށްފަހު، ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ހުށަހެޅުއްވި ރެކަމެންޑޭޝަނަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން، ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ރެކަމެންޑޭޝަން ފާސްވިއެވެ. މިއަށްފަހު، މުޅި ބަޖެޓަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން، ކޮމިޓީގައި ހާޟިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން، ބަޖެޓަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު، މިހާރު ބަޖެޓު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA