19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
28 މާރިޗު 2023 - ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 މާރިޗު 2023 - ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 ނޮވެމްބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ނޮވެމްބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ނޮވެމްބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ނޮވެމްބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން.
8 ނޮވެމްބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ނޮވެމްބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 އޯގަސްޓު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 ޖޫން 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖޫން 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 ޖޫން 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 ޖޫން 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 ޖޫން 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
31 މޭ 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 މޭ 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 މާރިޗު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 މާރިޗު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ފެބްރުއަރީ 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ފެބްރުއަރީ 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 ނޮވެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 އޮކްޓޯބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 އޮކްޓޯބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 އޮކްޓޯބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
31 އޯގަސްޓު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ޖުލައި 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 އޭޕްރީލު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 އޭޕްރީލު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 އޭޕްރީލު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 އޭޕްރީލު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
31 މާރިޗު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 މާރިޗު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 މާރިޗު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 މާރިޗު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 ޑިސެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ޑިސެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ނޮވެމްބަރު 2020 - ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ޖުލައި 2020 - ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލަުވުން
17 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 އޯގަސްޓު 2019 - ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ޖުލައި 2019 - ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
3 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 ޖޫން 2019 - ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA