19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
25 ފެބްރުއަރީ 2020 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ފެބްރުއަރީ 2020 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 ފެބްރުއަރީ 2020 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ފެބްރުއަރީ 2020 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ފެބްރުއަރީ 2020 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ޑިސެމްބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 59 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ޑިސެމްބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 58 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ޑިސެމްބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 57 ވަނަ ބައްދަލުވުން
3 ޑިސެމްބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 56 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 ޑިސެމްބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 55 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ޑިސެމްބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 54 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 ނޮވެމްބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 53 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 ނޮވެމްބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 52 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ނޮވެމްބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 49 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ނޮވެމްބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 51 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ނޮވެމްބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 50 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 48 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 47 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 46 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 45 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 44 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 43 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 42 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 41 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 39 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން
29 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން
29 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 އޯގަސްޓު 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
31 ޖުލައި 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 09 ވަނަ ބައްދަލުވުން
29 ޖުލައި 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 08 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ޖުލައި 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 07 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ޖުލައި 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 06 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖުލައި 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 05 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ޖުލައި 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ޖުލައި 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ޖޫން 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 ޖޫން 2019 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA