19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
6 އޭޕްރީލު 2020 - ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 މާރިޗު 2020 - ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 މާރިޗު 2020 - ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ޑިސެމްބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 50 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ޑިސެމްބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 49 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 48 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 47 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 46 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 45 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 44 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 43 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 42 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 39 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުން
3 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 އޯގަސްޓު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 އޯގަސްޓު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 އޯގަސްޓު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 އޯގަސްޓު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 އޯގަސްޓު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 އޯގަސްޓު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 އޯގަސްޓު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 އޯގަސްޓު 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
29 ޖުލައި 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖުލައި 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖުލައި 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖުލައި 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ޖުލައި 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 ޖުލައި 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ޖުލައި 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA