19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
15 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 އޯގަސްޓު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ބައްދަލުވުން
26 އޭޕްރީލު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 އޭޕްރީލު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
31 މާރިޗު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 މާރިޗު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
3 މާރިޗު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 އޯގަސްޓު 2019 - ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 އޯގަސްޓު 2019 - ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 ޖުލައި 2019 - ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖުލައި 2019 - ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 ޖޫން 2019 - ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA