19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
17 މޭ 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
31 އޯގަސްޓު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 އޯގަސްޓު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން (ސިއްރު)
24 މާރިޗު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 މާރިޗު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 މާރިޗު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 08 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 06 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 05 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 05 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ޖޫން 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 ޖޫން 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA