19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
13 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 އޯގަސްޓު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 އޯގަސްޓު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 އޯގަސްޓު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 އޯގަސްޓު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 އޯގަސްޓު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ޖުލައި 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 މާރިޗު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 މާރިޗު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 39 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުުން
3 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުުން
10 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 އޭޕްރީލު 2020 - ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 އޭޕްރީލު 2020 - ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 އޭޕްރީލު 2020 - ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 މާރިޗު 2020 - ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ޑިސެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
3 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 އޯގަސްޓު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 އޯގަސްޓު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 އޯގަސްޓު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 ޖޫން 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 ޖޫން 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ޖޫން 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 ޖޫން 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ޖޫން 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 ޖޫން 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA