19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
30 ޖޫން 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން
29 ޖޫން 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ޖޫން 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖޫން 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 އޭޕްރީލު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 އޭޕްރީލު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 އޭޕްރީލު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 އޭޕްރީލު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 އޭޕްރީލު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 އޭޕްރީލު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 އޭޕްރީލު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 މާރިޗު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
29 މާރިޗު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 މާރިޗު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 މާރިޗު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 މާރިޗު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 މާރިޗު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 މާރިޗު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 މާރިޗު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 މާރިޗު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
3 މާރިޗު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 މާރިޗު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ޖެނުއަރީ 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 ޑިސެމްބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 68 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 ޑިސެމްބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 67 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ޑިސެމްބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 66 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 65 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 64 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 63 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 62 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 61 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 59 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 58 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 57 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 56 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 55 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 54 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 53 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 52 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 52 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 52 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 51 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 51 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 އޯގަސްޓު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 49 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 އޯގަސްޓު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 48 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 އޯގަސްޓު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 47 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 އޯގަސްޓު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 46 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 އޯގަސްޓު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 45 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 އޯގަސްޓު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 44 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 އޯގަސްޓު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 43 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 އޯގަސްޓު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 42 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 އޯގަސްޓު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 41 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖުލައި 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 ޖުލައި 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 39ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 ޖުލައި 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 ޖުލައި 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 ޖުލައި 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 ޖުލައި 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ޖުލައި 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން
29 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
31 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 09 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 08 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 06 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 05 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ޑިސެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 59 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 ޑިސެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 58 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 ޑިސެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 57 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 56 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 55 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 54 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 53 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 52 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 51 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 50 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 49 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 48 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރު 47 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 46 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 45 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 44 ވަނަ ބައްދަލުވުން
31 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 43 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 42 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 39 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 އޯގަސްޓު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 އޯގަސްޓު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 އޯގަސްޓު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 އޯގަސްޓު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 އޯގަސްޓު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 އޯގަސްޓު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 އޯގަސްޓު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 އޯގަސްޓު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 އޯގަސްޓު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
29 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 09 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ޖޫން 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 08 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ޖޫން 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ޖޫން 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 06 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ޖޫން 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 05 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 ޖޫން 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 ޖޫން 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ޖޫން 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 ޖޫން 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA